โลโก้ AR เพื่อออกแบบโลโก้ 3 มิติโดยอัตโนมัติจากไฟล์ภาพ SVG


เทคโนโลยีAR Code | 17/10/2023 |


Augmented Reality is quickly becoming integrated into everyday online activities and has become a crucial technology for businesses looking to stay competitive in the digital world. AR is widely used on social media platforms like Snapchat, Instagram, and TikTok, offering users various AR filters and effects to enhance their photos and videos.

Logo 3D AR Lacoste

Enhance Your Marketing and Branding Strategy with Augmented Reality

In today's digital landscape, it's crucial to explore the potential of incorporating AR into your business operations. By doing so, you can create more engaging and interactive experiences for your customers and stand out from competitors who have yet to adopt AR. This can help you remain relevant and competitive while providing a more enjoyable and satisfying experience for your customers.

At AR Code, we have developed a user-friendly solution for integrating augmented reality into your marketing and branding efforts. By utilizing your logo, we can create an AR experience that showcases your brand in a more engaging and interactive manner.

Create a 3D AR Logo in Less Than 10 Seconds

AR Logo FedEx

AR Code is a universal technology that allows smartphones to display Augmented Reality content without requiring any additional app downloads.

One of the first areas to consider when implementing AR in your business is marketing or branding. AR Code offers a wide range of creative and practical solutions, such as generating your brand logo in AR. Here are examples of logos from famous brands that have been created with our AR Logo feature.

Starting with your logo's .SVG file, you can automatically generate a 3D version and associate it with an AR Code.

Once you have the SVG image file for your logo, simply log in to your AR Code account and navigate to the "Create an AR Code" page. From there, you can select the "AR Logo" option and upload the SVG file for your logo.

Augmented reality logo creation interface

Amazon logo

Augmented Reality Logo Examples


3D AR Logo Tesla

Incorporating an AR Logo into your branding adds originality and improves brand recognition. Display your AR logo on your business cards, product packaging, documentation, or any other place where a creative element is needed.

3D AR Logo McDonald's

Creating a 3D Logo with AR Code: A Step-by-Step Guide

Creating an AR Logo is a straightforward process. First, ensure your logo is in SVG format. This graphic format is typically used for logo creation, and your graphic designer can provide one upon request. Once you have your file, follow these instructions:

  • Log in to your AR Code account and click on the "AR Logo" type of experience.
  • Upload your file, and a 3D prototype will appear.
  • Adjust the depth as desired (1 to 30).
  • Modify the glossiness of the texture (Max: 10).
  • Change the scale (Max: 30).
  • Select the logo's orientation, either vertical or horizontal.
  • Choose the overlay. This parameter depends on your SVG's structure, so test both options to determine the best one.
  • Generate your AR Logo, which will automatically anchor behind an AR Code.

Tutorial Video:

Logo AR QR Code google

Explore the Many Features of AR Code SaaS

AR Code offers seven types of easily customizable AR experiences:

These augmented reality modeling features provide you with a variety of tools for creating, managing, and sharing your AR experiences.

The AR Code interface enables you to monitor tracking statistics related to your AR experiences access and set up retargeting-type tracking tools to reach the users who scanned your AR campaigns.

Additionally, you can personalize AR experience access with the custom pages feature. An API key allows third-party access to your AR Code account. Our PRO accounts include a Teamwork feature, and premium users have access to various tools for managing their Augmented Reality campaigns.

Frequently asked questions

What is the purpose of using AR in marketing and branding?

Augmented Reality can create more engaging and interactive experiences for customers, helping businesses differentiate themselves from competitors and stay relevant in the digital world. AR can enhance the customer experience and improve brand recognition.

How does AR Code help in creating an AR Logo?

AR Code provides a simple solution for implementing augmented reality in marketing and branding efforts by generating a 3D version of your logo in AR. You can upload your logo's SVG file to the AR Code platform, and it will automatically model a 3D version and anchor it with an AR Code.

What file format is needed for creating an AR Logo?

You need an SVG (Scalable Vector Graphics) file format for your logo. If you don't have one, you can request it from your graphic designer.

Where can I use my AR Logo?

You can use your AR Logo on business cards, product packaging, documentation, or anywhere else that needs a creative touch, making your brand more recognizable and interactive.

การเปิดเครื่อง
41,154 AR experiences
เสิร์ฟ
136,616 สแกนต่อวัน
ได้รับความไว้วางใจจาก
28218 ผู้สร้าง

เริ่ม

เริ่มสร้าง จัดการ และติดตามประสบการณ์ AR Code ของคุณ
facebook twitter instagram linkedin youtube
เริ่มสร้างและจัดการประสบการณ์ Augmented Reality Code ของคุณ

เริ่ม

AR Code Object Capture
สร้างAR Code ทันทีสำหรับวัตถุใดๆ ด้วยการสแกน 3 มิติจาก iPhone Pro หรือ iPad Pro ของคุณ
AR Code Object Capture

โพสต์ในบล็อกล่าสุด