วิดีโอสอน: จะสร้างพอร์ทัล AR และยึดกับ AR Code ได้อย่างไร


บทช่วยสอน | 31/10/2023 |


AR Portals are immersive augmented reality experiences that can revolutionize the way businesses showcase their products or services, providing potential customers with a deeper level of engagement before making a purchase decision.

Industries such as real estate and tourism can greatly benefit from AR Portals, as can other businesses like museums, leisure venues, online stores, and public spaces, by enhancing their marketing efforts through augmented reality technology.

Diving into immersive augmented reality experiences

Augmented Reality is an innovative technology that blends the recognition of the environment with the projection of digital information into the user's field of view. While smartphones currently dominate as the primary interface for AR experiences, the future promises even more captivating experiences through the use of augmented reality glasses or headsets.

AR experiences can take many forms, ranging from social media filters that overlay 3D models onto users' faces to immersive experiences that fully envelop users' fields of vision, transporting them into a virtual world known as the "Metaverse".

Exploring AR Portals: What are they and how do they work?

An AR Portal is a virtual gateway that users can enter to explore the "Metaverse". To better understand the concept, check out this example of an AR Portal created with AR Code:

Room AR Portal

The importance of anchoring AR Portals

To experience an AR Portal, users must perform one of three basic tasks: use an AR device, then interact with an AR Code anchor in the real world.

AR Portals can be anchored using location data, image recognition, or AR Code. With an AR QR Code, there's no need for a separate app to access the experience.

Here's an example of an AR Portal that can be accessed via an AR Code: Allow your readers to explore the AR Portal of a hotel spa or the room they'll be staying in:

Spa AR Portal

In the near future, as AR glasses become more widespread, it's expected that people will simply scan the AR Code on a product's packaging or advertisement with their glasses to access immersive AR content.

Tutorial: How to create an AR Portal?

To create AR Portals, we've developed two user-friendly designer interfaces: a web interface and an iOS mobile app. Here's a glimpse of how they look and function.

AR Portal iOS mobile app

The iOS AR Portal mobile app is simple to use: https://apps.apple.com/us/app/ar-portal/id1585482493.

 • Download and launch the app
 • Click on the "360 photo" download button
 • Follow the provided guidelines for capturing your 360 photo (using Google Street View mobile app or a 360 camera)
 • Upload the photo
 • Click on the "AR Rendering" button
 • Once your portal is created, access its AR Code by clicking on the QR Code icon in the list

AR Code Portal

AR Portal creation web interface

The AR Portal web application is available at https://ar-code.com:

 • Sign up for a free or paid account on AR Code
 • Click on the AR Portal experience type
 • Follow the instructions to create your 360 photo
 • Upload the photo
 • Generate your AR Code

Theater AR Portal

AR Portal examples

AR Portal has a dedicated website at https://ar-portal.com, featuring a variety of 360 image samples: 360° photo panorama examples.

Seaside AR Portal

Conclusion

AR Portals offer an exciting opportunity for businesses across various industries to provide their customers with immersive, engaging experiences that showcase their products or services in a new light. From real estate and tourism to museums, leisure venues, and retail spaces, AR Portals can help improve marketability and customer satisfaction. As AR technology continues to evolve and become more mainstream, AR Portals will likely become an integral part of how businesses connect with their audience and drive sales.

Frequently asked questions

What are AR Portals, and how can they benefit businesses?

AR Portals are immersive augmented reality experiences that allow users to enter and explore virtual spaces or the metaverse. They can benefit businesses by providing potential customers with a captivating preview of their products or services before purchasing. Industries such as real estate, tourism, museums, leisure venues, retail, and public spaces can utilize AR Portals to enhance marketability and attract customers.

What is an immersive augmented reality experience?

An immersive augmented reality experience is one that fully envelops the user's field of vision, creating a sense of being in another world or environment. Immersive AR experiences are often associated with the "Metaverse," a collective virtual space where users can interact with digital content and other users.

How do AR Portals work?

AR Portals are virtual spaces that users can access and explore using an AR-enabled device, such as a smartphone or AR headset. They are created using 360-degree photos or images and can be accessed through location-based triggers, image recognition, or AR Codes. Users can interact with the content within the AR Portal, providing an engaging and immersive experience.

What are the different ways to access an AR Portal?

To access an AR Portal, users can perform one of the following tasks: use an AR-enabled device (such as a smartphone or AR headset), then interact with an AR anchor in the real world. AR Portals can be set up using location-based triggers, image recognition, or AR Codes, with the latter eliminating the need for a third-party app.

How can businesses create their own AR Portals?

Businesses can create their own AR Portals on AR Code using two different interfaces: a web interface and an iOS mobile app. The web interface can be accessed at https://ar-code.com, while the iOS mobile app can be downloaded at https://apps.apple.com/us/app/ar-portal/id1585482493. Both platforms guide users through the process of creating a 360-degree photo, uploading it, and generating an AR Code for easy access to the AR Portal.

การเปิดเครื่อง
47,118 AR experiences
เสิร์ฟ
165,411 สแกนต่อวัน
ได้รับความไว้วางใจจาก
34706 ผู้สร้างเริ่ม

เริ่มสร้าง จัดการ และติดตามประสบการณ์ AR Code ของคุณ
เริ่มสร้างและจัดการประสบการณ์ Augmented Reality Code ของคุณ

เริ่ม

AR Code Object Capture
สร้างAR Code ทันทีสำหรับวัตถุใดๆ ด้วยการสแกน 3 มิติจาก iPhone Pro หรือ iPad Pro ของคุณ
AR Code Object Capture

โพสต์ในบล็อกล่าสุด

facebook twitter instagram linkedin youtube tiktok
สร้าง จัดการ แก้ไข และติดตามประสบการณ์ AR ของคุณด้วยฟีเจอร์ขั้นสูงของเรา

เริ่ม